Doprava zadarmo !

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok upravuje postup firmy Martin Palman, so sídlom Veľkomoravská 8, Trenčín 91105, Slovenská republika, IČO: 36879487, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo živnostenského registra 659/99 (ďalej len predávajúci) a kupujúceho (ďalej len kupujúci) pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky sa Reklamačný poriadok stáva pre kupujúceho záväzným.

3. Reklamačný poriadok je verejne prístupný na internetovej stránke www.festivalobuvi.sk a v prevádzke predávajúceho /ďalej len prevádzka/ na adrese Námestie Slobody 1, Piešťany 92101

4. Reklamácie uplatňuje kupujúci písomne na adrese prevádzky predávajúceho, alebo elektronicky odoslaním príslušného formulára.

II. Kontrola tovaru po prevzatí

1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal, v ktorom je tovar zabalený. V prípade poškodenia obalu je kupujúci povinný na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách, spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek poškodenému obalu, predávajúci neuzná prípadné reklamácie.

2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

3. Ak kupujúci zistí poškodenie alebo neúplnosť tovaru podľa bodu 2 tohto článku Reklamačného poriadku, je povinný do 2 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky uplatniť takúto reklamáciu u predávajúceho, inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez vád. Ak tak kupujúci neurobí, reklamácie z tohto dôvodu nebudú predávajúcim uznané. Postup uplatnenia reklamácie je uvedený v čl. III. tohto Reklamačného poriadku.

III. Storno - formulár si stiahnete TU: https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

1. Kupujúci je povinný vyplniť STORNO – formulár na výmenu a reklamáciu tovaru v prípade:

- odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa dodania tovaru: Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len vtedy, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

- vrátenia chybne dodaného tovaru. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, má právo vrátiť tovar do 14 dní odo dňa jeho prevzatia. Kupujúci neuhrádza žiadny manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru.

- výmene tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti tovaru. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nevyhovuje z dôvodu veľkosti, má právo prevzatý tovar vrátiť a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti, a to 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Výmenu tovaru možno uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho. V opačnom prípade sa predpokladá, že kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa prvého odseku tohto článku Reklamačného poriadku. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci dodá vymenený tovar kupujúcemu do 30 dní odo dňa prevzatia vyplneného formulára spolu s dokladom o kúpe a prevzatí tovaru alebo mu v tejto lehote oznámi, že požadovaný tovar nemá na sklade a vybaví žiadosť podľa bodu 1.1 tohto článku Reklamačného poriadku.

- reklamácie vady tovaru: Pre bližšie informácie pozrite prosím článok IV. tohto Reklamačného poriadku.

2. Postup pri Storne - Odstúpení od zmluvy - Výmene tovaru

- kupujúci je povinný uviesť vo formulári nasledujúce údaje: číslo objednávky; dátum prevzatia tovaru kupujúcim; meno a priezvisko kupujúceho, bydlisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo kupujúceho; miesto dodania tovaru; adresa, na ktorú má byť v prípade výmeny dodaný tovar; opis tovaru, ktorý kupujúci žiada vymeniť a opis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru, názov a číslo bankového účtu kupujúceho, názov a kód banky, v ktorej je vedený účet; dátum, miesto a podpis kupujúceho.

- kupujúci je povinný k formuláru priložiť originál dokladu o kúpe 

- ak formulár nie je kompletne vyplnený alebo k formuláru nie je priložený doklad o kúpe, predávajúci vyzve kupujúceho e- mailom na doplnenie chýbajúcich náležitostí.

- ak predávajúcemu nie je zaslaný reklamovaný tovar, predpokladá sa, že kupujúci si neuplatnil reklamáciu.

- ak kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 3 dní odo dňa zaslania e-mailu od predávajúceho, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/výmeny/,reklamácie a tovar bude vrátený späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári, a to na jeho náklady.

- tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny/reklamácie, musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom

vrátenia/výmeny/reklamácie, znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

- kupujúci je povinný kompletne vyplnený formulár spolu s požadovanými dokladmi poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/výmeny/reklamácie, na adresu sídla predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

- celková suma za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu, znížená o manipulačné poplatky, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený vo formulári do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného formulára spolu s kompletnými požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 1 tohto článku.

IV. Reklamácia tovaru

1. Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

2. K tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži ako záručný doklad a súčasne ako dodací list.

3. reklamovať možno výlučne tovar zakúpený u predávajúceho v e-shope  pikolinos.sk u ktorého  bola uhradená kúpna cena v plnej výške.

4. Kupujúci je povinný vo formulári čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

5. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

6. Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná.

7. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba, určená na opravu, je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

9. Predávajúci je povinný, pokiaľ reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie.

10. Pri uplatnení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho o spôsobe a postupe riešenia reklamácie na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári.

11. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu, uvedenú vo formulári.

V. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci odoslaním elektronickej objednávky berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude primárne založená na e-mailovej korešpondencii a z tohto dôvodu je kupujúci povinný uvádzať na všetkých dokumentoch pre kupujúceho svoju aktívnu a funkčnú e-mailovú adresu.

2. Záväzná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@festivalobuvi.sk Korešpondencia zaslaná z inej adresy sa nepokladá za korešpondenciu zaslanú predávajúcim a predávajúci za jej obsah nenesie žiadnu zodpovednosť.

3. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tento Reklamačný poriadok.

4. Zmeny alebo doplnky tohto Reklamačného poriadku sú záväzné dňom ich zverejnenia na stránke www.festivalobuvi.sk.

V Trenčíne dňa 1. 11.2018